Uppdragsgivare
Lomma kommun

Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/johan/public_html/wp-content/themes/fh_ele/single-project.php on line 97
Adress
Bjärred

Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/johan/public_html/wp-content/themes/fh_ele/single-project.php on line 105
Tidplan
Hösten 2018

Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/johan/public_html/wp-content/themes/fh_ele/single-project.php on line 113
Kategorier
  • Bostäder
  • Nyproduktion
  • Tävlingar

Arkitekttävling om en ny stadsdel i Bjärred

Allmän öppen projekttävling för en ny stadsdel i Bjärred i Lomma kommun. Förslaget benämnt Täthet och grönyta.

Konceptet för tävlingsförslaget utgår ifrån att behålla två stora grönytor i norr och söder inom området. Grönytorna länkas ihop med ett centralt parkstråk. Parkstråket delar in kvarvarande yta i två bostadsområden. Det östra bostadsområdet integreras med Borgeby och det västra kompletterar Bjärred. Det centrala parkstråket binder ihop de befintliga grönområdena Domedejla mosse, Otto Pers gård och Plommonskogen. Parken behåller till stor del jordbruksmarkens öppna karaktär och vida utblickar, men med inslag av mindre områden med planeringar, träddungar, rekreationsområden som utelek och utegym mm.

Totalt inom området tillskapas ca 900 bostäder fördelat på olika byggnadstyper samt en skola och ett äldreboende. Olika grader av exploatering: radhus och parhus i närhet till befintliga villor. Flervåningshus med 3-5 våningar i övriga delar av området. Ett lokalt centrum med torg, handel, café vid spårvagnshållplatsen i sydväst. Bebyggelse med mera urban, stadsmässig utformning nära spårvagnshållplatsen i sydväst och nära Bjärred centrum. Fortsättningen på bebyggelsen norrut får kvarterskaraktär men med halvöppna kvarter runt gårdar. Flerbostadshusen öster om det centrala parkstråket har karaktär av hus i park med öppna gårdar. För att främja den biologiska mångfalden och uppmuntra till användande av grönytorna inrättas ett naturrum bredvid Fjeleivägen. Äldreboendet integreras i ett av kvarteren med stadskaraktär. Byggnaden får en lite annorlunda utformning och känsla i formsättningen vilket ger ett mera varierat uttryck i stadsbilden. Skolbyggnaden är placerad centralt i nordväst av bebyggelsen, med närhet till gång- och cykelstråk samt nära till park och natur.