Stadsutveckling i Täby

I samband med stadsutvecklingen i Täby har vi jobbat med en planskiss för fastigheten Hingsten 2. Förslaget anknyter till de övergripande målen i översiktsplanen där Kemistvägens förlängning skapar en ny entré till Täby park. Detta möjliggör att fastigheten kan bli en del av ett blandstadsområde med en variation mellan bostäder, kontor och skola.